Heeft oog voor u

Privacy statement Zorggroep Hof en Hiem

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 mei 2018

Stichting Zorggroep Hof en Hiem en Hof en Hiem Thuiszorg B.V., hierna te noemen Hof en Hiem is ervan overtuigd dat, de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van onze stakeholders (zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

Voor welke doeleinden gebruikt Hof en Hiem uw persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • de registratie van een potentiele cliënt inclusief toetsing aan de toetsingsvereisten;
 • het verlenen van huisvesting en de met de woonfunctie direct samenhangende voorzieningen;
 • het verlenen van zorg en de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met een cliënt;
 • het kunnen functioneren als contactadres voor familieleden, curatoren, mentoren en naaste betrekkingen;
 • het toezenden van informatie over onze dienstverlening;
 • het doen van administratieve verwerkingen waaronder het vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen in het kader van de personeels- en salarisadministratie;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van externe verantwoording;
 • het behandelen van geschillen;
 • de opsporing van strafbare feiten en het voorkomen en bestrijden van fraude;
 • beantwoording van uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website).

Hof en Hiem verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Hof en Hiem kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Hof en Hiem verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Hof en Hiem voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke Europese en nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Hof en Hiem heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor een termijn van vijf jaar tenzij de wetgeving en andere termijn voorschrijft. In dat geval hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Persoonsgegevens worden na afloop van de bewaartermijn vernietigd.

Beveiliging persoonsgegevens

Hof en Hiem gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Hof en Hiem streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.
Mocht u een mogelijk datalek constateren, informeer ons dan zo spoedig mogelijk. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar onze FG (FG@hofenhiem.nl).

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 1. Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 2. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 3. Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 6. Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Hof en Hiem onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Binnen één maand wordt, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, u geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Cookies

Sinds 1 juni 2012 is een nieuwe Telecommunicatiewet van kracht, beter bekend als de Cookiewet. Deze wet stelt beperkingen en voorwaarden aan websites voor het gebruik van o.a. cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoek aan een website meegestuurd kan worden en opgeslagen wordt op het apparaat van de bezoeker. Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele en niet-functionele cookies. De niet- functionele cookies vallen onder de Cookiewet, en voor het gebruik hiervan moet de website-eigenaar toestemming vragen aan de bezoekers van de website.

Via de website van Hof en Hiem wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De Informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier op onze website vragen wij om uw naam en e- mailadres. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om u een passend antwoord te geven op uw vraag of verzoek. Binnen een maand na beantwoording zijn de gegevens verwijderd.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Wij zullen betrokkenen informeren over de wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar:

Zorggroep Hof en Hiem
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming Postbus 224
8500 AE JOURE
onder vermelding van ‘Privacy’ of per e-mail naar: FG@hofenhiem.nl

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw