Bestuur, management en toezicht

Als bestuursmodel hanteert Zorggroep Hof en Hiem het raad van toezicht/raad van bestuursmodel. Bij het opstellen van de statuten en reglementen hanteren we de Zorgbrede Governance Code als uitgangspunt.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder John van Arnhem is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Zorggroep Hof en Hiem, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkelingen én voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. Verder stuurt de directeur-bestuurder het centraal management team (CMT) aan. Het CMT bestaat – naast de directeur-bestuurder – uit: twee regiomanagers, de manager centraal bureau en de manager facilitair bedrijf.

Raad van toezicht

Het bestuur staat onder toezicht van een raad van toezicht. Deze raad houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder en heeft een aantal statutaire bevoegdheden. Ook fungeert zij als klankbord voor de bestuurder omtrent actuele ontwikkelingen en strategische toekomstplannen. Hoe de Raad van toezicht dat doet, leest u hier.

De raad van toezicht bestaat uit vijf personen. Deze personen hebben allemaal een verschillende, voor Zorggroep Hof en Hiem maatschappelijk relevante, professionele achtergrond. Behalve hun lidmaatschap van de raad, zijn zij verder op geen enkele manier verbonden met Zorggroep Hof en Hiem.

test