Heeft oog voor u

Hof en Hiem stipet de Fryske taal mei Fryske webside

Op tongersdei 2 maaie wurd de Fryske webside fan Soarchgroep Hof en Hiem lansearre. Efter it skerm is de ôfrune tiid hurd wurke om dit foar mekoar te krije. De soarchgroep is begûn dit inisjatyf om’t se it stypje fan it Fryske taalgebrûk yn ‘e regio tige wichtig fynt. En ek dêrmei temjitte komme wol oan de groep minsken dy’t graach yn de eigen taal lêze.

De Fryske taal stypje yn de regio
Soarchgroep Hof en Hiem hat har woartels yn de gemeente De Fryske Marren. De wensoarchsintra ha neist in wenfunksje ek in sosjale funksje foar de dorpen. Ek in protte meiwurkers fan Hof en Hiem komme ut ‘e buert. It Frysk spilet noch altiid in grutte rol yn it libben fan ‘e kliinten, bewenners en meiwurkers. Om tamjitte te kommen oan en om de taal bliuwend te stypje, hat de soarchgroep no har grutske kommunikaasjemiddel útwreide mei de Fryske taal. Mei tanksizzen oan de Provinsje Fryslân, foar de subsydzje dy’t Hof en Hiem krigen hat, koe starten wurde mei dit project.

=======================================================

Zorggroep Hof en Hiem ondersteunt de Friese taal met een Friese website

Op donderdag 2 mei, is de Friese website van Zorggroep Hof en Hiem gelanceerd. Achter de schermen is er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De zorggroep is dit initiatief gestart omdat zij het erg belangrijk vindt om het gebruik van de Friese taal in de regio te ondersteunen. En de mensen die graag in hun eigen taal lezen, tegemoet te komen.

De Friese taal steunen in de regio
Soarchggroep Hof en Hiem is geworteld in de gemeente De Fryske Marren. Naast een woonfunctie hebben de woonzorgcentra ook een sociale functie voor de dorpen. Veel medewerkers van Hof en Hiem komen uit de regio. Het Fries speelt nog steeds een grote rol in het leven van de cliënten, bewoners en medewerkers. Om de Friese taal te blijven ondersteunen heeft de zorggroep nu haar grootste communicatiemiddel met de Friese taal uitgebreid. Mede dankzij de Provincie Fryslân, waarvan Hof en Hiem subsidie ontving, kon dit project van start gaan.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw