Hat each foar dy

Húshâldlike help

In helpende hân by it stofsûgjen of ôfstofjen is krekt wat jo nedich hawwe. Tegearre derfoar soargje dat jo hûs kreas en skjin bliuwt. Want yn in skjin hûs fiele jo jo nofliker.

Wat is húshâldlike help?

Wy besprekke mei jo by hokker taken jo ûndersteuning yn it húshâlden brûke kinne. Wy kinne jo helpe by it oprêden en skjinmeitsjen fan jo wenning. Us help rjochtsje wy yn sa’t dat foar jo goed fielt. As jo situaasje dêrom freget, kinne wy jo ek folslein helpe by it op oarder hâlden fan jo hûs.

Wy kinne jo ûnder mear helpe by:

  • stofsûgjen
  • striken
  • ôfwaskjen
  • opromjen
  • bêd opmeitsjen

Kosten en yndikaasje

De gemeente fergoedet húshâldlike help út de Wet maatskiplike ûndersteuning (Wmo). As jo Help by it húshâlden fan Hôf en Hiem ha wolle, moatte jo earst in yndikaasje oanfreegje. Dat kinne jo dwaan troch kontakt op te nimmen mei it sosjaal wykteam. Sy soargje derfoar dat jo de help krije dy’t jo nedich hawwe.

 

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw