Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling Zorggroep Hof en Hiem met ingang van 30-06-2016

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg [1] beschrijft wat cliënten mogen verwachten van (verpleeghuis)zorg. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. Na de vaststelling van het Kwaliteitskader is er behoefte ontstaan aan een nadere toelichting op het hoofdstuk over de personeelssamenstelling [2].

Personeelssamenstelling
De personeelssamenstelling is een belangrijk onderdeel van de Kwaliteit van het Verpleeghuiszorg en vormt een vast onderdeel van het jaarlijkse Kwaliteitsplan en Kwaliteitsverslag (m.i.v. 2018). Goede zorg staat of valt met vakbekwaam en goed opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen. Ze worden regelmatig bijgeschoold en zijn zodoende altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen hun vakgebied.

Lokale verschillen van de woonzorgcentra en kleinschalig wonen locaties
Het is belangrijk dat de personeelssamenstelling aansluit bij de mensen die er wonen (populatie) en de zorg die ze nu of op termijn nodig hebben. Er is geen kant en klare personeelsnorm, omdat de behoeften van cliënten verschillend zijn en de gebouwen divers zijn. De lokale omstandigheden van de vier woonzorglocaties en de drie kleinschalig wonen locaties van Zorggroep Hof en Hiem zijn daarom van invloed op de wijze waarop de teams zijn samengesteld

Uitgangspunten personeelssamenstelling

  • Er zijn in de woonzorgcentra tijdens de dag- en avonddienst tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het sterven) altijd minimaal twee zorgverleners aanwezig om zorgtaken te verrichten; naar bed gaan is over meer uren gespreid;
  • Er is binnen kleinschalig wonen (KSW) zowel overdag als ’s avonds permanent een medewerker aanwezig in de huiskamer of de gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en om toezicht te houden;
  • Er is in iedere dagdienst (ook in het weekend) een medewerker aanwezig die de juiste kennis en competentie heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving dan wel een zinvolle daginvulling van bewoners.
  • Er is gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week binnen 30 minuten een BIG-geregistreerde verpleegkundige beschikbaar om aan cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling zorg te kunnen verlenen.

[1] https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/publicatie/2017/01/13/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg
[2] www.venvn.nl/kwaliteitskader

Enquête
De personeelssamenstelling van zorggroep Hof en Hiem is onderzocht door middel van een enquête die is uitgezet op de vier woonzorglocaties en de drie kleinschalig wonen (KSW) Locaties. In de enquête werden vragen gesteld hoe de eisen van het Kwaliteitskader op de locaties zijn ingevuld. De resultaten van de enquête geven een duidelijk beeld hiervan. Deze vindt u hier.

ZorgFormat
Vanuit het programma Waardigheid en Trots houdt een werkgroep Intensieve Zorg en Begeleiding binnen zorggroep Hof en Hiem zich bezig met de toekomst van de Strategische Personeelsbeleid en mogelijke scenario’s. ZorgFormat is voor Hof en Hiem de applicatie om de capaciteit en de formatie te bepalen, de personeelsinzet te koppelen aan de zorgvraag en deze te vertalen naar het budget en dit budget te bewaken. Aangewezen functionarissen zijn verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting binnen de zorgteams en zijn eindverantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte roosterplanning bij de woonzorgcentra.

Er zijn op alle locaties bijeenkomsten ‘Werken met ZorgFormat [3]’ geweest, waar zij Voorlichting en Instructie kregen over de werkwijze van ZorgFormat, namelijk de personeelsroostering en personeelsplanning van het programma. Momenteel wordt Zorgformat gebruikt voor de capaciteitsplanning op één locatie voor kleinschalig wonen Cornelia Hoeve. De komende tijd vindt implementatie van ZorgFormat plaats op de overige locaties, waarbij uiterlijk 1 september van dit jaar alle locaties de planning in het programma ZorgFormat zullen doen.

Kwalificatieniveau van zorgverleners

Niveau Functies Aantal medewerkers Fte Verdeling FTE %
Niveau 1 Medewerker zorgondersteuning 36 7,81 4 %
Niveau 2 Helpende 38 13,91 6 %
Niveau 3

Verzorgende (IG)

Verzorgende EVV

Medewerker welzijn

Assistent verzorgenden

Leerling maatschappelijk verzorgende (IG)

329 167,09 78 %
Niveau 4 Verpleegkundige 34 18,97 9 %
Niveau 5

Verpleegkundige HBO Gerontologie & Geriatrie

Wijkverpleegkundige

8 7,22 3 %
Totaal   445 215 100 %

Peildatum is 1 juni 2017.

[3] http://www.invoorzorg.nl/ivz/tool-zorgformat-formatie-en-capaciteitsplanning-inzichtelijk-en-beheersbaar-maken.html

Op 1 juni 2017 zijn er 585 medewerkers in dienst van Zorggroep Hof en Hiem, exclusief stagiaires. Er zijn op 1 juni 32 stagiaires in dienst.

Verdeling fulltimers en parttimers
Fulltimers                                        7% (38 medewerkers)
Parttimers                                       93% (547 medewerkers)

Verdeling over tijdelijke en vaste dienstverbanden
Tijdelijke dienstverbanden           21%
Vaste dienstverbanden                  79%

In-en uitstroom in 2016
Instroom                                         164 medewerkers
Uitstroom                                       108 medewerkers

Verzuim (exclusief zwangerschap)
Het verzuimpercentage over 2016 was 7 %.

Ratio personele kosten/opbrengsten
Over het eerste kwartaal 2017 is de ratio personele kosten 0,68.