ANBI

Zorggroep Hof en Hiem is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De gegevens die in dit verband van belang zijn treft u hieronder aan.

RSIN
006304357

KvK
41001546

Contactgegevens
Zorggroep Hof en Hiem

Postadres:
Postbus 244
8500 AE Joure

Bezoekadres:
De Oergong 2
8521 GA  Sint Nicolaasga

Doelstelling
De doelstelling van Zorggroep Hof en Hiem staat verwoord in hoofdstuk 2 van het Strategisch beleidsplan 2017-2019 (te vinden onder aan deze pagina).

Beloningsbeleid
We conformeren ons aan de Zorgbrede Governancecode. We passen voor de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector toe. Voor medewerkers is de cao Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg van toepassing.

Downloads: